Печать
PDF

Про села - Продолжение

Индекс материала
Про села
начало
продолжение
продолжение
продолжение4
Все страницы

Село ПИРАЛ
Пашмакар - Башмаки, Хумар - Хумы, ЦIийи мягьле - Новый квартал, Пелен мягьле - Высокий квартал, Вини мягьле - Верхний квартал, Къунагьар - Гостиная, Агъа мягьле - Нижний квартал, Къараханар - Потомки Карахана, Микрагьар - Микрахцы, Бубаханар - Потомки Бубахана.

Село ЧПИР
Абдуллагьар - Потомки Абдуллаха, ЛукIар - Рабы, Юва - Юва, КIамаъар - Нижние, Ягьияр - Враги, Гьесенар - Потомки Хасана.

Село ЛЕДЖЕТ
Майдандин мягьле - Квартал площади, ЦIаруяр - Русые, Гилакар - Гилякцы, Суьквелар - Сюкелы.

Село КИРИГ
Регьуьн мягьле - Мельничный квартал, Пир кьейи мягьле - Квартал, где был убит святой, Нанабажидин мягьле - Квартал Нанабаджи, КIуфуз фейи мягьле - Квартал, расположенный в сторону Куфа (старое село), Уьлчуьдин мягьле - Шоссейный квартал, Селима мягьле, - Квартал Селима, Тистарар - Тистары, Чакъулуяр - Чакулы, Камумар - Камумы, Салманар - Потомки Салмана, Балаяр - Потомки Балы, СтIарар - Стары, Шаурар - Шауры.

Село ЯРГУН
Тегьвер - Тегвы, Карвансара - Каравансарай, Къурт - Свалка, Калал пад - Равнина, Агьа мягьле - Нижний квартал, Вини мягьле - Верхний квартал, Яцкаяр - Яцки, ЦIинкьилар - Цинкилы, Камуяр - Равнинные, Шаияр - Шииты, Келбияр - Потомки Кельби, Мегьамедалияр - Потомки Мухаммедали, Фекьияр - Муллы.

Село НЕДЖЕФХЮР
Татар - Таты, Абасар - Абасы, Алияр - Потомки Али, Агьа мягьле - Нижний квартал, Вини мягьле - Верхний квартал, Юкьван мягьле - Средний квартал, ЦIегьрен кIуртар - Тулупы из козьих шкур, Пуларар - Денежные, Кижер - Сороки.

Село ХУЛУХ
Агьа мягьле - Нижний квартал, Вини мягьле - Верхний квартал, Латан мягьле - Квартал желобов, Юкьван мягьле - Средний квартал, КачIкачIар - Мучные окатыши, СафутIар - Солеменные шляпы, Кисранар - Кисраны, Текияр - Потомки Теки.

Село МУЧУХ
Уба мягьле - Квартал зимовья, Гьуку мягьле - Квартал Хуку, Гъугьан мягьле - Квартал Гуга, КIунтIан мягьле - Квартал на холме, Агьа мягьле - Нижний квартал, Калал мягьле - Равнинный квартал, Ваданар - Ваданы, ЯпатIар - Ушастые, Шавдияр - Потомки Шавди, Мегьецар - Мехецы, Хачмазар - Хачмазцы, Талышар - Талыши, Къазбинар - Казвинцы, Херекар - Хереки, Каситар - Каситы, Чепелар - Чепелцы, КIирияр - Киринцы, Къурушар - Курушцы, Къажарар - Каджары, ЧIакIарар - Чакарцы, Ширлияр - Ширлинцы.

Село КУР
Текияр - Потомки Теки, ЗатIар - Заты, Гьуьнияр - Гунны, Къазахар - Казахи, Чухурар - Чухуры, Яхшаяр - Яхша, Агьабубаяр - Потомки Агабубы, Шандаяр - Шанды, Шихияр - Потомки Шихи, Куьснетар - Кюснетцы.

Село ЭЧЕХЮР
Къерех - Край, Латун - Квартал желоба, Чепен - Глинистый квартал, ПIирер - Святилища, Кучун - Кучун, Яру чухва - Алая чуха (черкеска), Муьнкуьтар - Мюнкюты, АмутIар - Амуты, Туькуьлар - Завистливые, Шуьгънуьяр - Шюгню, Гьажияр - Потомки Хаджи, Алиханар - Потомки Алихана, Фекьияр - Муллы, Муьхкуьткуьс - Мюхкюткюс, Батманар - Потомки Батмана, Татар - Таты, Имамар - Имамы, .Агьмедар - Потомки Ахмеда.

Село ЧЕХИ-МУРУХ
СикIер - Лисы, Думбар - Думбы, Агъа мягьле - Нижний квартал, Къучумрин мягьле - Квартал Кучумов, ПешекIар - Пешеки, МискIиндин хур - Холм мечети, Латун хур - Холм желоба, Баргуьлар - Баргюлы, Шемехар - Шемехи, Игъригъар - Игриги, Айдунбегар - Потомки Айдунбега.Интересная статья? Поделись ей с другими: